Regulamin

Akademii Miniatura

z dnia 17.11.2023r.

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze strony edukacyjnej uruchomionej pod adresem www.akademiaminiatura.pl

 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z funkcji dostępnych funkcji strony Akademii Miniatura, w tym do założenia Konta, jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

   

§ 2 Definicje

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie korzystania ze strony Akademii Miniatura mają następujące znaczenia:

 2. Administrator danych osobowych – Akademia Miniatura;

 3. Hasło – ustalony przez Użytkownika Zarejestrowanego ciąg znaków znany wyłącznie Użytkownikowi Zarejestrowanemu, wymagany w procesie uwierzytelnienia w celu korzystania z Panelu Studenta;

 4. Panel Studenta (Konto)– indywidualne elektroniczne konto utworzone na E-Platformie przez Administratora merytorycznego dla Użytkownika Zarejestrowanego w celu korzystania z innych niż Portal modułów E-Platformy. Możliwy do aktywacji po zakupieniu usług stacjonarnych Akademii Miniatura lub produktów wirualnych zwanych kursami online.

 5. Login – nazwa jednoznacznie identyfikująca Użytkownika Zarejestrowanego;

 6. Materiały –materiały edukacyjne, umożliwiające uczenie się i nauczanie, udostępnione na E-Platformie, mogące zawierać interaktywną treść merytoryczną i zasoby multimedialne(np. film, nagranie audio, wywiad, prezentacja multimedialna, galeria zdjęć itp.);

 7. E-Platforma– Zintegrowany System Edukacji Artystycznej, dostępny pod adresem www.akademiaminiatura.pl, składająca się z modułów opisanych w §3 pkt1 poniżej;

 8. Podmiot prowadzący Tablicę– Akademia Miniatura;

 9. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z E-Platformy Edukacyjnej;

 10. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Platformy niewymagających rejestracji;

 11. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który przez założenie Konta uzyskał uprawnienia do korzystania z dodatkowych funkcjonalności E-Platformy, o których mowa w §3 pkt 1 lit b Regulaminu;

 12. Student – użytkownik zarejestrowany, który wykupił dostęp do jednego z czterech Programów Akademii Miniatura.

 13. Dydaktyk- ( Administrator merytoryczny ) – Twórca i nauczyciel programów edukacyjnych będący nauczycielem Studenta, odpowiedzialny za treści merytoryczne programu nauczania, dostępny pod adresem e-mail: edu@akademiaminiatura.pl

 14. Członkostwo – przynależność do społeczności Akademii Miniatura, po założeniu konta użytkownika, oraz uzyskaniu dostępu do panelu studenta.

 15. Konsultacja dydaktyczna – jeden z elementów procesu dydaktycznego, opisanego w Programie Miniatura

 16. Program Miniatura – rozpisany na dziesięć programów dydaktycznych, a w tym : MINIATURA ARCHI, MINIATURA DISEGNO, MINIATURA PICTURA MINORIS, 

 17. Płatnik – Zarejestrowany Użytkownik, który dokonał zakupu oraz płatności za dostęp do Programu Miniatura.

 18. Administrator techniczny Platformy – osoba zarządzająca treścią i funkcjonalnością na stronie www.akademiaminiatura.pl i dostępna pod adresem e-mail: admin@akademiaminiatura.pl

 19. E-bliblioteka – zbiór e-booków oraz artykułów dostępnych dla Studenta w ramach korzystania z Programu Miniatury.

 20. Produkt wirtualny – kurs online, dostępny w Sklepie Akademii Miniatura, będący opodatkowanym VAT 23%.

 21. Usługa – usługa edukacyjna, polegająca na członkostwie w społeczności Akademii Miniatura, upoważniająca do korzystania ze spotkań, tj wykładów, ćwiczeń i warsztatów realizowanych w ramach jednego z trzech programów Miniatura, oraz umożliwiająca zrealizowanie treści edukacyjnych zawartych w produktach wirtualnychm po ich wcześniejszym wykupieniu i zarejestrowaniu się jako użytkownik.

 22. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika odnoszą się również do Użytkownika Zarejestrowanego.

§ 3 Ogólne zasady korzystania ze strony Akademii Miniatura

 1. Strona składa się z następujących modułów:

  a) Portal – portal informacyjny udostępniony za pośrednictwem przeglądarki internetowej, umożliwiający dostęp do Materiałów zamieszczonych na Platformie przez Podmiot prowadzący Platformę;

  b)SKRYPTORIUM – platforma e-learningowa pozwalająca na wgląd do programu dydaktycznego będącego częścią procesu edukacyjnego realizowanego w ramach jednego z 10 programów Miniatura.

 2. Moduł Portal jest dostępny dla Użytkowników.

 3. Dostęp do modułu Skryptorium wymaga założenia Panelu Studenta (Konta)  i dostęp do tych modułów ma Użytkownik Zarejestrowany.

 4. Materiały udostępniane w SKRYPTORIUM mają służyć wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych.

 5. Materiały w module, o którym mowa w §3 pkt 1 lit a Regulaminu udostępnia Podmiot prowadzący Platformę.

 6. Korzystając z Platformy Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

 7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem, w szczególności zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Podmiotu prowadzącego Platformę oraz innych Użytkowników, w tym prób przejęcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

 8. Użytkownik nie ma prawa korzystania z Konta innej osoby.

 9. Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

 10. Galeria Miniatura – ogólnodostępna baza treści fotograficznych, będąca zbiorem archiwum prac studentów Akademii Miniatura.

 11. Galeria Sklep – komercyjny sklep prowadzący sprzedaż towarów i usług edukacyjnych z zakresu edukacji artystycznej.

 12. Podmiot prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, w tym blokowania lub usuwania zamieszczanych na Platformie Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

   

§4 Rejestracja

 1. Utworzenie Konta dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.akademiaminiatura.pl

 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych osobowych, w tym kontaktowych oraz zobowiązuje się do niezakładania Kont, w których nazwa będzie zawierać treści wulgarne, słowa i wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub naruszające dobra chronione innych osób.

 3. Utworzenie Konta wymaga, by Użytkownik:

a) Dokonał rejestracji, w tym podał następujące dane służące do identyfikacji Użytkownika Zarejestrowanego:

  • imię,

  • nazwisko,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu

  • miasto (opcjonalnie)

b) Zapoznał się z Regulaminem i potwierdził akceptację postanowień Regulaminu;

c) Aktywował Konto i nadał Hasło przy pierwszym logowaniu (Platforma, po uzyskaniu danych, o których mowa w pkt 2 lit. a powyżej, w sposób automatyczny przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość, która zawiera potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji. Do wiadomości załączony jest link do aktywacji Konta);

 

§ 5 Zasady korzystania z Platformy przez Użytkownika Zarejestrowanego

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

 1. Użytkownik Zarejestrowany nie ma prawa udostępniania swojego Konta innej osobie.

 2. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do korzystania z Konta w celach edukacyjnych

 3. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do korzystania z Konta zgodnie z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalnością.

 4. Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania Platformy są zabronione i będą skutkować blokadą Konta.

 5. Zarejestrowanemu użytkownikowi nie wolno pod groźbą roszczenia praw autorskich kopiowanie, rozpowszechnianie, re-emitowania, udostępnianie treści mu dostępnych w Skryptorium

 6. Dostęp do Skryptorium jest możliwe jedynie poprzez Zakup Programu Miniatura, czyniącego zarejestrowanego użytkownika Studentem na zasadzie członkostwa w postaci jedno lub kilkumiesięcznej opłaty wniesionej na podstawie cennika opisanego w § 5 niniejszego regulaminu.

 7. Korzystanie z Materiału odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 8. Podmiot prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta jeżeli Użytkownik Zarejestrowany naruszy postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Działanie niezgodne z regulacjami, o których mowa w zdaniu poprzednim rodzi odpowiedzialność po stronie Użytkownika i obowiązek naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 9. Konto Użytkownika Zarejestrowanego, które jest zablokowane lub nieaktywne przez okres co najmniej 2 miesiące będzie usuwane.

 10. Usunięcie konta wraz z wszystkimi danymi użytkownika, przysługuje mu w każdym momencie i może to uczynić poprzez wysłanie zgłoszenia z pozycji -> konto użytkownika ->ustawienia konta -> usuń konto użytkownika. Mail z informacją i prośbą o akceptację usunięcia danych, zostanie wysłany nie dłużej niż 24 godziny, od czasu wysłania zgłoszenia.  

§ 6 Usługa edukacyjna

 1. Akademia Miniatura świadczy płatne usługi edukacji artystycznej w postaci dostępu do jednego z dziesięciu Programów Miniatura, będących realizowanymi metodą nauki na odległość w trybie edukacji domowej lub stacjonarnej w studio Atelier Miniatura w Koszalinie.

 2. Płatność za usługi edukacyjne odbywa się na zasadach kupna czasowego członkostwa z dobranym dla siebie Programie.

 3. Dostępne Programy Miniatura to: MINIATURA ARCHI, MINIATURA CREATIO, MINIATURA BIS, MINIATURA DISEGNO, MINIATURA PICTURA MINORIS, MINIATURA SYNESTEZJA,  

  Programy są szczegółowo opisane na stronie www.akademiaminiatura.pl/kurs-rysunku-i-malarstwa, z wyszczególnieniem ilości godzin do przepracowania w studio Atelier Miniatura.

 4. Zakup trzech miesięcy z góry, jednorazowo, uprawnia do skorzystania z promocji w postaci rabatu nałożonego na sumę końcową zakupu. Rabat jest ruchomy i może ulegać zmianom cyklicznym. Po skorzystaniu z kodu rabatowego, w postaci kuponu, przy dokonywaniu zakupów poprzez platformę handlową Akademii Miniatura, naliczony procent rabatu nie może ulec zmianie wobec raz zakupionej wartości kursu. Lex retro non agit.

 5. Po wykupieniu dostępu do Programu Miniatura, Student otrzyma pliki do pobrania w jego Panelu Studenta, zawierające spis programu dydaktycznego, potwierdzenie uczestnictwa w Programie Miniatura, oraz regulamin do akceptacji.

 6. W ramach dostępu do Programu, Studentowi przysługuje dostęp do Skryptorium, oraz konsultacje e-mail w ilości nie przekraczającej 2 konsultacji na 1 tydzień.

 7. Student może w każdym momencie zrezygnować z nauki Programu Miniatura, bez podawania przyczyn. Opłacone wcześniej członkostwo nie zostaje zwrócone Płatnikowi.

 8. Każdemu Studentowi w ramach Programu Miniatura przysługuje dostęp do e-biblioteki, będącej zbiorem e-booków oraz czasopism i artykułów z zakresu sztuk pięknych i projektowych.

 9. Każdemu Studentowi przysługuje prawo do odrobienia zajęć w wyniku jego nieobecności, jednakże tylko w przypadku gdy uprzedził prowadzącego o swojej nieobecności conajmniej 24 godziny przed planowanymi zajęciami. Termin ustalany jest w drodze indywidualnej rozmowy z prowadzącym zajęcia.
 10. W przypadku kiedy student nie poinformuje prowadzącego o swojej nieobecności conajmniej 12 godzin przed zajęciami, traktuje się je jako odbyte i nie przysługuje z tego tytułu żaden zwrot finansowy
 11. W przypadku nie pojawieniu się na zajęciach odrabianych, umówionych wcześniej z Dydaktykiem, przepada możliwość ponownego ustalenia terminu.

 

§7 Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego Platformę,

Administratora technicznego oraz Administratora merytorycznego

 1. Podmiot prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika, ani szkody z nich wynikające.

 2. Podmiot prowadzący Platformę i Administrator merytoryczny ponosi odpowiedzialności za treść, formę oraz błędne lub nieaktualne informacje zawarte w Materiałach dostępnych w Programach Miniatura.

 3. Podmiot prowadzący Platformę i Administrator merytoryczny nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie Materiałów przez Użytkownika, sposób korzystania z Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego, ani jakiekolwiek ewentualne szkody związane z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy, w tym z Materiałów, ani skutki wynikłe z ujawnienia Hasła osobom trzecim, niezależne od przyczyny tego ujawnienia.

 4. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub wadliwym oprogramowaniem.

 5. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny nie ponoszą odpowiedzialności za czasową niedostępność Platformy, w szczególności wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń Platformy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie Platformy.

 6. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny zobowiązują się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 7. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny zobowiązują się zabezpieczyć dane osobowe przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Miniatura, z siedzibą w Warszawie 01-794, przy ul. Rydygiera 20A/309.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres administratora lub poprzez e-mail admin@akademiaminiatura.pl

 3. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika Zarejestrowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),w celu wspierania rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

 4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Akademię Miniatura Admin– jednostkę podległą Akademii Miniatura-w zakresie obsługi informatycznej,

 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika Zarejestrowanego z Platformy oraz nie dłużej, niż: – przez okres 1 miesiąca od usunięcia Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Administratora technicznego.

 1. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo dostępu do przetwarzanych jego danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

 2. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.

 3. Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku prawnego ale bez ich podania nie ma możliwości skorzystania z funkcjonalności Platformy, o których mowa w §3 pkt 1 lit b-c Regulaminu.

 4. Użytkownik Zarejestrowany może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji znajdującej się w ustawieniach Konta. Po wycofaniu zgody Użytkownik traci dostęp do modułów Platformy wymagających uwierzytelnienia i Konto zostaje usunięte. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.

 5. Użytkownik, który wyrazi zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą newslettera, będzie wpisany do bazy danych e-mail, obsługiwaną przez system autorespondera firmy Constant-Contact (www.constantcontact.com), co za czym idzie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych przez podmiot trzeci.

   

§9 Zakupy w Sklepie Akademii Miniatura

 1. Platforma Akademia Miniatura oferuje wszystkim użytkownikom strony, zarejestrowanym lub nie, możliwość zakupu produktów wirtualnych w postaci kursów i warsztatów edukacyjnych z zakresu edukacji artystycznej, oraz usług stacjonarnych w postaci kursów, korepetycji oraz warsztatów w Sklepie Akademii Miniatura

 2. Sprzedaż produktów wirtualnych i usług edukacyjnych odbywa się na zasadach zakupów on-line, przy użyciu technologii WooCommerce for WordPress, w Sklepie Akademii Miniatura

 3. Każdy zakup towarów i usług wymaga złożenia zamówienia przez system woocomerce, obsługujący płatności internetowe.

 4. Sklep Akademii Miniatura oferuje 2 rodzaje płatności: zwykły przelew bankowy, oraz płatność kartą w technologii WooPayments.

 5. W Sklepie Akademii Miniatura można zakupić usługi edukacyjne w postaci czasowego członkostwa Programu Miniatura. Podstawową jednostką czasową jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 6. Usługi edukacyjne oraz produkty wirtualne, sprzedawane w Sklepie Akademii Miniatura pod kategorią „kursy stacjonarne”, oraz „Kursy online” nie podlegają zwrotowi. Zakup łączy się jednoznacznie z aktywacją członkostwa na określony czas wybrany w zamówieniu danego produktu lub usługi.

 7. W celu zakupów nie jest wymagane założenie konta użytkownika.

 8. Każdy produkt wirtualnych w Galerii Sklep jest poddany opodatkowaniu VAT 23%.

 9. Każdemu zamawiającemu przysługuje otrzymanie faktury VAT na dane podane w formularzu zamówienia, po zaksięgowaniu płatności za produkt wirtualny.

 10. Usługi edukacyjne stacjonarne wymagają wniesienia opłaty, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu, według wykupionego członkostwa na dany okres czasowy. 
 11. Usługi edukacyjne realizowane przez program Miniatura, są szczegółowo opisane w poszczególnych ofertach programu MINIATURA ARCHI, MINIATURA DISEGNO, oraz MINIATURA PICTURA MINORIS, a harmonogram spotkań stacjonarnych jest rozpisany w panelu studenta, dostępny po zarejestrowaniu się i wniesieniu opłaty za dany kurs stacjonarny.
 12. Usługa edukacyjna jest zwolniona z podatku VAT ustawowo.

 

§10 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej Regulamin | Akademia Miniatura

 2. Podmiot prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują z chwilą opublikowania ich na stronie Regulamin | Akademia Miniatura

 3. Administrator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

 4. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Podmiotu prowadzącego Platformę.